دکتر عبدالحسین فاطمی

دکتر عبدالحسین فاطمی

متخصص بیماری های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران