دکتر عبدالحسین پشتیبان

دکتر عبدالحسین پشتیبان

متخصص کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر عبدالحسین پشتیبان متخصص کودکان در شهر قم می باشند.

دکتر پشتیبان یکی از پزشکان بنام متخصص کودکان در قم هستند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران