دکتر ابوالقاسم اباسهل

دکتر ابوالقاسم اباسهل

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران