دکتر احد نجار صادقی

دکتر احد نجار صادقی

متخصص بیماری ‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران