دکتر اکبر حاج صادقی

دکتر اکبر حاج صادقی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران