دکتر علی اکبر معدنی پور

دکتر علی اکبر معدنی پور

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران