دکتر امیرحسین حاجی ترخانی

دکتر امیرحسین حاجی ترخانی

متخصص بیماری های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران