دکتر بختیار خدادادی

دکتر بختیار خدادادی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران