دکتر مجتبی حاجی صفرعلی

دکتر مجتبی حاجی صفرعلی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران