دکتر طهمورث نیکنام

دکتر طهمورث نیکنام

فوق تخصص ریه

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر طهمورث نیکنام فوق تخصص ریه آسم آلرژی و مراقبت های ویژه برونکوسکوپی و اقدامات تشخیصی در شیراز هستند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران