دکتر ابراهیم فتاحی

دکتر ابراهیم فتاحی

متخصص بیماری ‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران