دکتر فریدون غنی پور فراهانی

دکتر فریدون غنی پور فراهانی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران