دکتر حسن خاجی

دکتر حسن خاجی

متخصص بیماری ‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران