دکتر ایرج قدوسی

دکتر ایرج قدوسی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران