دکتر ایرج قدوسی

دکتر ایرج قدوسی

متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران