دکتر محمود داورنیا

دکتر محمود داورنیا

متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر محمود داورنیا متخصص جراحی عمومی در تهران می باشند.

 

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران