دکتر مسعود عبدالهی

دکتر مسعود عبدالهی

متخصص جراحی عمومی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران