دکتر مهدی سالک اردستانی

دکتر مهدی سالک اردستانی

متخصص بیماری های کودکان

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر مهدی سالک اردستانی متخصص بیماری های کودکان و رشد بلوغ و غدد کودکان در چهار باغ بالا اصفهان می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران