دکتر محمد رضا ثقفی

دکتر محمد رضا ثقفی

متخصص بیماری های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران