دکتر سعید صادقیان

دکتر سعید صادقیان

متخصص داخلی

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر سعید صادقیان متخصص داخلی در چهار راه طالقانی کرج می باشند.

بیمارستان های دکتر صادقیان

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران