دکتر صمد صادقی حکم آبادی

دکتر صمد صادقی حکم آبادی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران