دکتر سید مهدی سجادی

دکتر سید مهدی سجادی

متخصص جراحی عمومی

میانگین دیدگاه

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران