دکتر سید وحید حسینی

دکتر سید وحید حسینی

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال

میانگین دیدگاه

معرفی

دکتر سید وحید حسینی متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال در شیراز می باشند.

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران