دکتر سینا صفایی

دکتر سینا صفایی

متخصص عمومی با گرایش پوست و زیبایی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران