تخصص بیماری های داخلی

لیست منتخب

دکتر رامین طلایی

دکتر رامین طلایی

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر ولی احمدی

دکتر ولی احمدی

فوق تخصص بیماری‌ های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر میترا نیافر

دکتر میترا نیافر

فوق تخصص بیماری ‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر محمد عباسی

دکتر محمد عباسی

فوق تخصص بیماری‌ های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر محمدمهدی کوشیار

دکتر محمدمهدی کوشیار

فوق تخصص بیماری‌ های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری ‌های داخلی

دکتر خسرو نوربخش

دکتر خسرو نوربخش

فوق تخصص بیماری ‌های گوارش و کبد بزرگسالان - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر احسان اکبری

دکتر احسان اکبری

فوق تخصص بیماری ‌های گوارش و کبد بزرگسالان - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر پروین لایق

دکتر پروین لایق

فوق تخصص بیماری ‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر رضا رجبیان

دکتر رضا رجبیان

فوق تخصص بیماری ‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر حسین رحیمی

دکتر حسین رحیمی

فوق تخصص بیماری‌ های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر امیراحمد نصیری

فوق تخصص بیماری ‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - تخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر اکبر سلطانی

دکتر اکبر سلطانی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) - متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر اردشیر قوام زاده

دکتر اردشیر قوام زاده

فوق تخصص بیماری‌ های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری‌ های داخلی

دکتر امیرحسین امامی

دکتر امیرحسین امامی

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر احمد فیروزان

دکتر احمد فیروزان

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - تخصص بیماری‌های داخلی

دکتر احد جعفری قدس

دکتر احد جعفری قدس

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) - متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر نجف دهباشی

دکتر نجف دهباشی

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان - متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر سعید بهزادی

دکتر سعید بهزادی

فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) و متخصص بیماری‌های داخلی

IranMedBank

بانک اطلاعات پزشکی ایران